İsmi-i Azamla Dilek Duası

önemli dileklerin kabülü için çeşitli hacet için dua yöntemleri,ismi azamla kesin sonuç denilen dua okumaları

a) Ali bin Ebi Talib (k.v.) ve (r.a.) diyorki Eğer İsmi Azam’la dua yapmak istersen,

Hadid suresi’nin ilk altı ayeti,ile
Haşır Süresi’nin son dört ayetini oku.ve şöyle dua et:

“Yâ men hüve hâkeza,es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsalliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bî “(Burada hacet söylenir.)

Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki,hacetin Allah’ın izni ile kabul olur.

Bu ayetleri okuduktan sonra hemen arkasından neyi talep ediyorsan iste. Allah’a yemin ederim ki bir kimse böyle yaparsa şaki olsa da iyi olmasını istese, Cenab-ı hak onu şekavetten saadete (iyliğe) yükseltir. Böyle bir talep katiyen redolunmaz.

Hadid süresi 6 Ayet :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.

4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.

5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Haşr Suresi’nin Son 4 ayeti:

21-Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune

22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Vehuvel’aziyzulhakiymu.

b) Şeyh Ebü’l Abbas El Mürsi diyorki :

– Ey sevgili dostum sana İsmi Azam’ı ithaf ediyorum. Bunu sabah namazından sonra 70 defa tekrar etmek suretiyle okursun.

“Bismillahirrahmanirrahim Vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu Ya Gayyumu Ya Gadimu Ya Daim Ya Vedüd Ya Vitre Ya Zel celali Vel ikram.

c) Şeyh Ebü’l Haccac El Aksari’nin anlattığına göre, bir kimse sabah namazından sonra üç defa aşağıdaki duayı tekrar eder ve herhangi bir talepte bulunursa Cenabıhak o kimsenin talebini asla reddetmez.

“ Allahümme la ilahe illa ente Ya Mennan Ya Bediassemavati vel ardi Ya Zel celali Velikram. Ya Hayyu Ya Gayyum Salli Ala Muhammedin ve Ala Alihi. “

dedikten sonra dileğin ne ise Cenab-ı Allah’a arzet.Dua ve nur ile kalın.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir