Huzur ve bereket niyetiyle okunması gereken dua

şimdi yazacagım dua celbi muhabbet ve kadai hacet huzur ve bereket vb. ne niyetle okunursa cok çabuk kabul olunan bir duadır besmele Rabbena tekabbel minna inneke entes semi-ul alim. Allahümme inni eselüke ya semi-u bismikes semi-ullezi besatte nurahü fi etvaril mevcudati fekabilet kuva esmaıha min bereketi asarin nuril mebsuti felezze leha semau acaibi ğaraibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esraril ilahiyyeti fi efnani mesanil kelimati errabbaniyyeti kabülen mücerreden an ğasyeti keruratis sıfatil beseriyeti ven nğutil cismaniyyeti münezzehen an zulmeti kesaifi etaba-ı en nefsaniyeti ferakat leh amin araisi meani mesani tilkel kelimatilibse mesani et tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi sumuse envaril ğuyubi taliaten min metali-ıl müsahedati fetenezzehet fi riyadilkerimi ve tebahhaterat fi meyadini bi satini elkidemi felem tahzen ala mafate ve lem tefrah bima hüve atin fe sübhaneke allahümme min kerimin ma ekramekeve tealeyte min rahimin ma erhamüke edhakte min riyadıl kermi ver rahmeti süğura ehls seadati faktetafetha kulube evliya-ike bi enamili el mayati eselüke allahümme bima ev da tehü fi hazed dua-il azimi misn meknuni esrarike ve mahzuni envarike en ta miseni fi yehuril keremi ver rahmeti ve en temlikeni zimamel fadli ven ni meti hatta tenekade ilyye sıabül umuri ve yenkesife l imin acaibil mülki vel meleküti külle nurin ya nuran nuri ya semi-a vefal li burda istek istencek bi rahmetike ya erhamer rahimin amin okuma zamanını kendiniz secın konularımı başka siteye yazanlara hakımm haram olsun

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir